کاربران شبکه کوثرنت، مي بايست جهت ورود به سامانه از طريق آدرس kowsarnet.whc.ir اقدام نمايند.